Image

Vasiliy & Lyubov Parkhotyuk


Founding Pastors


Follow Pastor Vasiliy

Follow Pastor Lyubov

Image

Vlad & Lana Savchuk


Lead Pastors


Follow Pastor Vlad

Follow Pastor Lana

Image

Ilya & Mariana Parkhotyuk


Associate Pastors


Follow Pastor Ilya

Follow Pastor Mariana

Image

Martin & Silvia Parkhotyuk


Follow Martin

Follow Silvia

Image

Ivan & Julie Semenyuk


Follow Ivan

Follow Julie

Image

Leo & Larisa Parkhotyuk


Follow Leo

Follow Larisa

Image

Boyd & Candy Wilson


Image

Vasiliy & Lyubov Parkhotyuk


Founding Pastors


Follow Pastor Vasiliy

Follow Pastor Lyubov

Image

Vlad & Lana Savchuk


Lead Pastors


Follow Pastor Vlad

Follow Pastor Lana

Image

Ilya & Mariana Parkhotyuk


Associate Pastors


Follow Pastor Ilya

Follow Pastor Mariana

Image

Martin & Silvia Parkhotyuk


Follow Martin

Follow Silvia

Image

Ivan & Julie Semenyuk


Follow Ivan

Follow Julie

Image

Leo & Larisa Parkhotyuk


Follow Leo

Follow Larisa

Image

Boyd & Candy Wilson